Ngành Giáo dục Đồng Tháp "gỡ khó" cho giáo viên lớp 1