• Bùi Quý Khiêm
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chánh Văn phòng
    • Điện thoại:
    • Email:
      bqkhiem.dongthap@moet.edu.vn
  • Huỳnh Minh Mẫn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Chánh văn phòng
    • Điện thoại:
    • Email:
      hmman.dongthap@moet.edu.vn
  • Võ Thị Tố Uyên
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Điện thoại:
    • Email:
      vttuyen.dongthap@moet.edu.vn
  • Dương Thị Phạm
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Văn thư
    • Điện thoại:
    • Email:
      dtpham.dongthap@moet.edu.vn
  • Võ Lê Ngọc Thảo
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Điện thoại:
    • Email:
  • Ngô Xuân Hồng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Nhân viên
    • Điện thoại:
    • Email:
      nxhong.dongthap@moet.edu.vn
  • Võ Ngọc Toàn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Lái xe
    • Điện thoại:
    • Email:
  • Phạm Thanh Hùng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Bảo vệ
    • Điện thoại:
    • Email:
  • Phạm Thị Thanh Xuân
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Nhân viên
    • Điện thoại:
    • Email:
  • Nguyễn Thị Thu Ba
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Nhân viên
    • Điện thoại:
    • Email:
Văn bản mới