Thông tin chi tiết:
Nguyễn Phước Vinh
Họ và tên Nguyễn Phước Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Thuộc về bộ phận TCCB
Điện thoại 0913.177.713
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách