• Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918342179
  • Email:
   nvhoa.dongthap@moet.edu.vn
 • Lương Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917496442
  • Email:
   lmtuan.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949709667
  • Email:
   nttan.dongthap@moet.edu.vn
 • Huỳnh Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0353085313
  • Email:
   huynhdien1804@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0356239809
  • Email:
   nthoanh.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Minh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942252112
  • Email:
   lmnhat.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0939311442
  • Email:
   baotran776@gmail.com
Văn bản mới