A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai quy định ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Thực hiện Nghị định 86/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 86) quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý, triển khai thực hiện Nghị định 86, tuyên truyền, phổ biến thông tin cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh biết; thực hiện xét, cử công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu khoa học ở nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cử công chức, viên chức ra nước ngoài học tập, nghiên cứu khoa học bằng ngân sách nhà nước theo quy định Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 86; tiếp nhận hồ sơ ứng viên do cơ quan, đơn vị, địa phương gửi; tổng hợp báo cáo, đề xuất Hội đồng Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; lồng ghép việc thực hiện Nghị định số 86 vào dự thảo Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài, trình UBND tỉnh đúng quy định.

Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện quản lý nhà nước thuộc cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và bồi dưỡng ngoại ngữ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà nước thuộc các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (trừ cao đẳng sư phạm).

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 927/QĐ-UBND-HC về quy chế tuyển chọn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Tài chính xây dựng quy chế, chính sách đào tạo sau đại học ở nước ngoài trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, để quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh, thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP, HĐND tỉnh khoá IX đã ban hành Nghị quyết 208/2018/NQ-HĐND và để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá X ban hành Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND.

Nguồn:

- Công văn 37/UBND-THVX 

- Công văn 569/UBND-THVX


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới