A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ

Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, UBND Tỉnh đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với Nhân dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành pháp luật, đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh chưa nghiêm; một số công việc nêu trong các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của UBND Tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng thời gian, tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức. Vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chưa thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được giao, đã làm ảnh hưởng tiến độ giải quyết công việc, niềm tin trong Nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ đối với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm.  Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương và quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm một số nội dung: Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công và không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm và giao việc cụ thể, phát huy vai trò tập thể và cá nhân phụ trách trong từng công việc. Chú trọng đánh giá kết quả qua hiệu quả công việc cụ thể; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không làm việc riêng trong giờ làm việc; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không mê tín dị đoan và tham gia các tệ nạn xã hội; Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Thủ trưởng sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm đã được phân công, phân cấp, uỷ quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan và có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời đúng hạn khi được cơ quan, đơn vị lấy ý kiến (nếu hết hạn mà chưa có văn bản trả lời thì được xem như là đồng ý); phát huy vai trò của người đứng đầu và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; bảo đảm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao của một cấp chính quyền và của ngành, lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung (nếu nội dung trình có nhiều phương án thì phải có phương án chọn); không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên, ngành khác; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND Tỉnh và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Các thành viên UBND Tỉnh phải tham dự đầy đủ các phiên họp UBND Tỉnh. Trường hợp vắng mặt trong phiên họp thì được cử cấp phó dự thay nhưng phải báo cáo và phải được Chủ tịch UBND Tỉnh đồng ý. Đối với các cuộc họp khác do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì, thành phần tham dự phải đúng thành phần được mời. Trường hợp vắng mặt không thể dự họp, được cử người dự thay nhưng phải báo cáo và được người chủ trì đồng ý. Ý kiến phát biểu của người được cử dự thay tại cuộc họp được xem như là ý kiến của người được mời dự chính thức.

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị và công tác thông tin, báo cáo, tham mưu; sử dụng hiệu quả các phòng họp trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới