• Số liệu trường lớp, học sinh, giáo viên đầu năm học 2017-2018
    | SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP | 4799 lượt tải | 4 file đính kèm
  • Số liệu trường lớp, học sinh, giáo viên đầu năm học 2016-2017
    | SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP | 3738 lượt tải | 4 file đính kèm
  • Số liệu trường lớp, giáo viên, học sinh đầu năm học 2015-2016
    | SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP | 3790 lượt tải | 4 file đính kèm