• Về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước quý 1 năm 2022
    | Quản trị viên | 1077 lượt tải | 2 file đính kèm
  • Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trung tâm GDTX huyện Lấp Vò
    | Quản trị viên | 1387 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo
    | Quản trị viên | 1521 lượt tải | 1 file đính kèm