Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3

Nhằm giúp giáo viên sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3 hiệu quả, xây dựng kế hoạch bài dạy, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và các môn học lớp 1, lớp 2 và lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên dạy tiếng Anh và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng các sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Anh lớp 3 triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Cao Lãnh, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp phối hợp các công ty, nhà xuất bản (NXB) có SGK được lựa chọn tổ chức lớp bồi dưỡng sử dụng SGK môn Tiếng Anh lớp 3.

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp  lớp 1, 2, 3”

Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”

Nhằm thẩm định tính khoa học, tính thực tiễn của nội dung Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3; tính vừa sức đối với học sinh lớp 1, 2, 3 và đồng thời để có cơ sở thực tiễn, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức qua việc dạy thực nghiệm để hoàn chỉnh Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3 và đưa vào giảng dạy từ năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2, 3”.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 30/01/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 01/20202 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; quy trình lựa chọn sách giáo khoa và công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn; trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 30/01/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) với các nội dung chính sau:

Một số biện pháp triển khai thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương trong chương trình mới

Một số biện pháp triển khai thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương trong chương trình mới

I. Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

1. Chỉ đạo của Bộ

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành được ban hành theo Quyết định số 16/2016/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quy định một số nội dung GDĐT ở một số môn học.

Văn bản mới