• Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo
    | Quản trị viên | 304 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo
    | Quản trị viên | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Báo cáo kết quả tình hình mua sắm thiết bị dạy học năm 2019
    | Quản trị viên | 397 lượt tải | 1 file đính kèm