Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT của Sở GDĐT và triển khai Kế hoạch 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT của Sở GDĐT và triển khai Kế hoạch 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Mới

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với 41 trường THPT và 02 trung tâm GDTX trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT, ngày 14 tháng 6 năm 2020 của Sở GDĐT về việc phối hợp với Viện ngôn ngữ - Quốc tế học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo tiếng Hoa tại các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.

Thanh tra công tác triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Thanh tra công tác triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021 Sở GDĐT thành lập đoàn Thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 về việc thanh tra công tác triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) năm 2018; việc quản lý điểm, đánh giá, xếp loại học sinh, năm học 2020-2021.

Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

QĐND - Trong chiến lược chống phá Việt Nam, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, cơ hội là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

Ngày 02/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 511/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lâm Thị Thu Hân, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Tập huấn mở rộng cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

Tập huấn mở rộng cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BQLDA ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ban Quản lý dự án tỉnh về hoạt động Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam tại các trường mầm non, tiểu học thuộc huyện Thanh Bình năm 2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại việt nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại việt nam

Ngày 15/4/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam với các nội dung chính sau:

Văn bản mới