Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Hội đồng nhân dân Tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023

Ngày 29/9/2022, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Phan Văn Thắng ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023.

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDPT 2018

Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDPT 2018

Ngày 03/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT 2018) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, cụ thể:

Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc.

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” theo Thông tư số 17/2022/TT-BTC và Quyết định 1373/QĐ-TTg tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh khoá X đã ban hành Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 15/7, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh ký ban hành Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục công lập, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Phản bác luận điệu “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, không có tư tưởng Hồ Chí Minh”

Phản bác luận điệu “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, không có tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục được kiểm nghiệm, chứng minh giá trị “mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” bằng chính những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022

Ngày 08/6/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh và Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã ký ban hành Kế hoạch số 636/KH-BGDĐT-BCA phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022 (Kế hoạch).

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu Kế hoạch phấn đấu có từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, toàn tỉnh có trên 800 điểm thanh toán không dùng tiền mặt.

Văn bản mới