Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Hùng
Phó Chánh Thanh tra Lê Thanh Hùng
Giới tính Nam
Email lthungcl.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách