• Lý Bảo Toại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   01235165369
  • Email:
   lbtoai.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0918717467
  • Email:
   lthungcl.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Công Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
   0919582552
  • Email:
   ncongsi.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
   0919150707
  • Email:
   ltphong.dongthap@moet.edu.vn
 • Phạm Thị Tuyền Vẹn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   01664446566
  • Email:
   pttven.dongthap@moet.edu.vn
Văn bản mới