• Lý Bảo Toại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
   lbtoai.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
   lthungcl.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Công Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ncongsi.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ltphong.dongthap@moet.edu.vn
 • Phạm Thị Tuyền Vẹn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   pttven.dongthap@moet.edu.vn
Văn bản mới