A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, (GDPT) các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở GDPT đang làm việc để chọn lựa sách giáo khoa cho lớp 1 sẽ  dạy học từ năm học 2020 – 2021.

Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT chỉ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02 đến ngày 30/6/2020 do từ ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục (Sửa đổi) mới có hiệu lực thi hành với quy định “UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn” (điểm c khoản 1 điều 32). Trong khi đó, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT mới để áp dụng cho năm học 2020 - 2021 phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trong tháng 5/2020 để các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được chọn tổ chức in ấn, phát hành… kịp cho khai giảng năm học mới.  Theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội với quyền quyết định lựa chọn sách giáo khoa là của các cơ sở giáo dục.

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục (Sửa đổi), Bộ GDĐT đã công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT thay thế cho Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT. Dự thảo Thông tư có 05 Chương và 16 Điều với các nội dung chính:

1. Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT và áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (cơ sở GDPT), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa: Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) ở một khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương hoặc từng khu vực của địa phương. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT.

2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (Hội đồng) do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi môn học của một cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng. Hội đồng bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi chung là Sở GGDĐT), Phòng GDĐT; cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 (mười lăm) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Hội đồng có trách nhiệm lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND cấp tỉnh quy định; Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với UBND cấp tỉnh; Giải trình trước UBND cấp tỉnh về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, việc tiếp thu ý kiến góp ý về việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Báo cáo với người đứng đầu cơ sở GDPT danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Cơ sở GDPT tổ chức nghiên cứu, thảo luận kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tham khảo ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; đề xuất danh mục sách giáo khoa các môn học được lựa chọn, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp; báo cáo danh mục sách giáo khoa được cơ sở GDPT đề xuất về Sở GDĐT (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng GDĐT (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở).

Chậm nhất 07 (bảy) ngày trước phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn.

Tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở GDPT đề xuất theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt 2/3 (hai phần ba) số phiếu đồng ý lựa chọn trở lên. Trường hợp sách giáo khoa không đạt 2/3 (hai phần  ba) số phiếu đồng ý lựa chọn trở lên, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai nếu vẫn không đạt 2/3 số phiếu đồng ý lựa chọn trở lên thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số lượng cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn nhiều nhất trong danh mục sách giáo khoa do các cơ sở GDPT báo cáo theo quy định. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng tham dự.

Sở GDĐT tổng hợp kết quả lựa chọn của các Hội đồng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn của các Hội đồng và hồ sơ trình của Sở GDĐT, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn. UBND cấp tỉnh đăng tải danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo Sở GDĐT thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến Phòng GDĐT, cơ sở GDPT trên toàn tỉnh; đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT trước thời điểm bắt đầu năm học mới là 06 (sáu) tháng.

4. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định thành lập Hội đồng; hằng năm thành lập mới Hội đồng, đảm bảo có ít nhất 1/3 số thành viên đã tham gia trong Hội đồng những năm trước đó. Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Thông tư , quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm của các cơ sở GDPT và tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Phê duyệt định mức, dự toán chi và bảo đảm nguồn kinh phí để Hội đồng và các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý lựa chọn sách giáo khoa. Thực hiện các nội dung chi, định mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư. Chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục hướng dẫn các cơ sở GDPT tham gia đề xuất danh mục sách giáo khoa và sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. Công khai minh bạch các thông tin lựa chọn sách giáo khoa và giải trình trước dư luận về quyết định lựa chọn. Báo cáo Bộ GDĐT về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn; có văn bản cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm cả số lượng dự phòng ngay sau khi quyết định danh mục, để bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới.  Căn cứ vào đề nghị của Sở GDĐT, UBND cấp tỉnh xem xét và quyết định việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa. Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa được thực hiện như việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

5. Sở GDĐT có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, bao gồm các nhiệm vụ sau: Tham mưu UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm của các cơ sở GDPT và tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đề xuất danh sách các thành viên các Hội đồng; Đề xuất kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc lựa chọn của Hội đồng và các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý; Tổ chức các hoạt động của Hội đồng. Chỉ đạo cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tham gia lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa. Tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý và Phòng GDĐT đề xuất, báo cáo với Hội đồng. Thông báo đến Phòng GDĐT, cơ sở GDPT theo phân cấp quản lý danh mục sách giáo khoa được UBND cấp tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. Tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở GDPT theo thẩm quyền quản lý và Phòng GDĐT, báo cáo UBND cấp tỉnh.

6. UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất danh mục sách giáo khoa, tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý. Phê duyệt định mức, dự toán chi và bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý lựa chọn sách giáo khoa. Thực hiện các nội dung chi, định mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

7. Phòng GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tham gia lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa. Tổng hợp danh mục sách giáo khoa được các cơ sở GDPT thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất, báo cáo với Sở GDĐT. Chỉ đạo các cơ sở GDPT theo thẩm quyền quản lý thông báo danh mục sách giáo khoa đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. Tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở GDPT theo thẩm quyền quản lý, báo cáo Sở GDĐT.

8. Các cơ sở GDPT có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng theo yêu cầu. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh, đại diện cha mẹ học sinh tham gia lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa được lựa chọn theo môn học và theo thứ tự lựa chọn từ cao đến thấp với đầy đủ chữ kí của các thành viên tham gia lựa chọn. Thông báo danh mục sách giáo khoa được UBND cấp tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.Sử dụng sách giáo khoa đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới