Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Phòng chuyên môn

Phòng Giáo dục Mầm non

Thứ hai - 09/07/2012 14:07
Điện thoại: 067.3852406

      Bà Phan Thị Thu Hà

      Chức vụ: Trưởng phòng
      Điện thoại: 0918.626.384
      Email: pttha.dongthap@moet.edu.vn
      Trình độ chuyên môn: Đại học
      Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Giáo dục mầm non

      Bà Huỳnh Kim Vui

      Chức vụ: Phó Trưởng phòng
      Điện thoại: 0908.156.230
      Email: hkvui.dongthap@moet.edu.vn
      Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo dục mầm non
      Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Giáo dục mầm non

      Bà Nguyễn Thị Trúc Giang

      Chức vụ: Chuyên viên
      Điện thoại: 0983.837.344
      Email: nttgiang.dongthap@moet.edu.vn
      Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
      Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Giáo dục mầm non

      Bà Trương Huệ Phương

      Chức vụ: Chuyên viên
      Điện thoại: 0903.340.967
      Email: thphuong.dongthap@moet.edu.vn
      Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục mầm non
      Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Giáo dục mầm non
 
Chức năng, nhiệm vụ:
 
1. Chức năng:
 
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Trình Giám đốc Sở để Giám đốc trình Uỷ ban nhân dân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục mầm non.

2.2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

2.3. Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục mầm non trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.

2.4. Chủ trì xây dựng các mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng.
2.5. Tham gia tổ chuyên gia tư vấn giúp việc đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học giáo dục mầm non.

2.6. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có). Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc giáo dục mầm non và hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

2.7. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non.

2.8. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong các công tác: tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn; phương thức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng; mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

2.9. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý giáo dục về các chuyên đề: đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng thiết bị và phương tiện dạy học hiệu quả; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, phát triển giáo dục về giới,…

2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện hoạt động giáo dục mầm non ở cơ sở.

2.11. Phối hợp với các bộ phận, đơn vị trong cơ quan, ngoài cơ quan  và các lực lượng xã hội  có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2.12. Phối hợp với Phòng Giáo dục Tiểu học trong công tác quản lý điều hành hoạt động dạy và học của Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật về giáo dục mầm non.

2.13. Phối hợp với Văn phòng, Phòng Tổ chức- Cán bộ trong việc thực hiện thẩm định nội dung đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non.

2.14. Phối hợp với Văn phòng để cung cấp thông tin, xử lý và sử dụng số liệu quản lý, thống kê một cách thống nhất.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn