Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 8 của phòng GDĐT Tháp Mười