Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Xuân
Nhân viên Phạm Thị Thanh Xuân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội