• Bùi Quý Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0919369024
  • Email:
   bqkhiem.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0918717467
  • Email:
   lthung.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Minh Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0919267719
  • Email:
   hmman.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Xuân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Trình độ:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0939014568
  • Email:
   nxhong.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Tố Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01283780222
  • Email:
   vttuyen.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Phạm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Trình độ:
   Đại học Văn thư Lưu trữ
  • Điện thoại:
   0972575830
  • Email:
   dtpham.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Ngọc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0914537595
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0938123345
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988439670
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0939996466
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0943703295
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới