Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên Nguyễn Thanh Bình
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0908536749, 0925381077
Email ntbinh.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội