Thông tin chi tiết:
Trương Thanh Bình
Trưởng phòng Trương Thanh Bình
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0919128890
Email ttbinh.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội