• Lý Bảo Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0907040263
  • Email:
   lbviet.dongthap@moet.edu.vn
 • Phạm Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0972933934
  • Email:
   ptlam.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Thị Huyền Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919060110
  • Email:
   lthphong.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Nhựt Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01685871229
  • Email:
   nntruong.dongthap@moet.edu.vn
 • Trần Quốc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989081465
  • Email:
   tqvinh.dongthap@moet.edu.vn
 • Lý Thị Xuân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01233974002
  • Email:
   ltxhong.dongthap@moet.edu.vn
 • Thái Bá Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01668942039
  • Email:
   tbthanh.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976456727
  • Email:
   nthphuong.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01664958959
  • Email:
   nhhai.dongthap@moet.edu.vn
 • Tiêu Phước Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919767877
  • Email:
   tpthua.dongthap@moet.edu.vn
Văn bản mới