Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Giang
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0983837344
Email nttgiang.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách