• Huỳnh Kim Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0908156230
  • Email:
   hkvui.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Mai Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục mầm non,
  • Điện thoại:
   0976785785
  • Email:
   nmphuong.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Trúc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm
  • Điện thoại:
   0983837344
  • Email:
   nttgiang.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Tuyết Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học Giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0907166301
  • Email:
   htthuong.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới