Thông tin chi tiết:
Lê Minh Nhật
Chuyên viên Lê Minh Nhật
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0942252112
Email lmnhat.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội