Thông tin chi tiết:
Lê Hữu Minh
Chuyên viên Lê Hữu Minh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918054345
Email lhminh.sodongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội