Thông tin chi tiết:
Trần Thanh Liêm
Giám đốc Trần Thanh Liêm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0277.3851022; 0918054261
Email ttliem.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội