Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thanh Hùng
Phó giám đốc Huỳnh Thanh Hùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0277.3852508; 0918055966
Email hthung.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội