• Trần Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị
  • Điện thoại:
   0277.3851022; 0918054261
  • Email:
   ttliem.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị
  • Điện thoại:
   0277.3852508; 0918055966
  • Email:
   hthung.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Trình độ:
   Đại học sư phạm Ngữ văn , Cao cấp chính trị
  • Điện thoại:
   0918664946
  • Email:
   ntdanh.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị
  • Điện thoại:
   0918332270
  • Email:
   nmtam.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới