Thông báo bổ sung về thời gian giải quyết hồ sơ viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh và tiếp nhận chuyển công tác từ ngoài tỉnh vào

Thông báo bổ sung về thời gian giải quyết hồ sơ viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh và tiếp nhận chuyển công tác từ ngoài tỉnh vào

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 313/UBND-THVX ngày 06 tháng 8 năm 2019 và Công văn số 1778/TCCC ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc chuyển công tác đối với giáo viên ngành giáo dục.

Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo quy định tại các văn bản nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở và các cá nhân có nhu cầu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Đồng Tháp năm 2019 việc tiếp tục thực hiện xét chuyển viên chức ngành giáo dục ra ngoài tỉnh và tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh chuyển đến, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên vào công tác tại các Trường THPT chuyên năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên vào công tác tại các Trường THPT chuyên năm 2019

Căn cứ ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 1674/SNV-TCCC ngày 06/8/2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 29/TB-SGDĐT ngày 14/8/2019 về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Trung học phổ thông chuyên năm 2019

Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Giồng Thị Đam

Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Giồng Thị Đam

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND-TL ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh về việc sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh vào Trường THPT Giồng Thị Đam. Sau khi thực hiện các bước về công tác cán bộ, ngày 07/8/2019, Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam, cụ thể:

Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tam Nông, ngày 15/7/2019 ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo huyện Tam Nông đã trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Kết quả xét chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Kết quả xét chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Sở GDĐT, Hội đồng xét chuyển công tác Sở GDĐT đã tổ chức Họp xét chuyển công tác cho 88 viên chức là giáo viên đang công tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đề nghị chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở.

Niêm yết lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Niêm yết lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Sở GDĐT Đồng Tháp công khai lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do có một số viên chức gửi đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Văn bản mới