A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Tại khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư 17/2022/TT-BTC quy định: “Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập dự toán chi cho việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương... Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, HĐND cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách địa phương.”.

Để triển khai các nội dung theo quy định nêu trên, đồng thời để thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, UBND Tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của UBND Tỉnh, qua xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, Thường trực HĐND Tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết nêu trên, đồng thời đề nghị  UBND Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND Tỉnh, vừa qua UBND Tỉnh có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương của Thường trực HĐND Tỉnh, thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật, tham mưu UBNDTỉnh trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5.

Nguồn: 

• 333/UBND-KT

• 132/HĐND-VHXH

• 373/UBND-KT


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới