A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ...”.

Đồng thời theo hướng dẫn nội dung, mức chi việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Tài chính đề nghị: “Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT; các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính và thực tế yêu cầu công việc phát sinh ở địa phương, trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định các nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông của địa phương và bố trí nguồn ngân sách địa phương để triển khai theo quy định.”.

Trên cơ sở đề nghị của UBND Tỉnh xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh và xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, vừa qua Thường trực HĐND Tỉnh đã thống nhất nội dung đề nghị của UBND Tỉnh.

Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật để trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

 

Để có sự thống nhất chung, theo thẩm quyền, vừa qua UBND Tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn: 

• 260/UBND-KT

• 121/HĐND-VHXH


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới