• Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo
    | Quản trị viên | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
    | Quản trị viên | 1003 lượt tải | 1 file đính kèm
    Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
  • Công khai tài chính năm 2018
    | SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP | 1151 lượt tải | 4 file đính kèm