Chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

Chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu Mới

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 20/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản chỉ đạo về đón Tết.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục Tết Tân Sửu

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục Tết Tân Sửu

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh tại Công văn số 585/UBND-THVX ngày 29/12/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch lây lan cộng đồng. Ngày 31/12/2020, Sở GDĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục từ nay đến Tết Âm lịch Tân Sửu.

Đẩy mạnh phát triển hệ thống thư viện trường phổ thông

Đẩy mạnh phát triển hệ thống thư viện trường phổ thông

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống thư viện trường phổ thông, phát triển thành hệ thống thư viện đạt chuẩn theo các cấp độ khác nhau, tạo môi trường nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh cho giáo viên, học sinh, nhân viên nhà trường, đáp ứng theo yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển vững đất nước

Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển vững đất nước

Ngày 24/12/220, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2215/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Kế hoạch).

Hội nghị tổng kết công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Hội nghị tổng kết công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Thực hiện chương trình công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành giáo dục Đồng Tháp năm 2020, chiều ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo VSTBPN Ngành giáo dục tỉnh nhà đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động hoạt động Bình đẳng giới, VSTBPN giai đoạn 2016-2020 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tiếp theo.

Văn bản mới