A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 01/6/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với một số nội dung chính:

1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan ; đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi , đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Quyết định số 489/QĐ-TTg trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GDĐT. Xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các phóng sự, chuyên đề về những tập thể, cá nhân điển hình, tấm gương tự học, tự bồi dưỡng thành tài, tích cực học tập suốt đời, tham gia xây dựng xã hội học tập; thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về công tác xây dựng xã hội học tập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đa dạng hoá các loại hình đào tạo và học tập, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập; đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa, qua mạng, học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho mọi người qua các phương tiện truyền thông và các nền tảng công nghệ thông tin:

- Rà soát, hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên; liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

- Tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở; Việt hóa các nguồn tài nguyên giáo dục mở quốc tế; xây dựng và mở rộng các kênh và công cụ học tập, phát triển các hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến; chú trọng chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt, đối với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người”.

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam; xây dựng Hệ thống dữ liệu và chuyên trang về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nâng cao hiệu quả xoá mù chữ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:

- Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học xóa mù chữ. Chỉ đạo các sở GDĐT tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tích cực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập của địa phương.

- Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục người lớn và xây dựng xã hội học tập đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, trong thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Hướng dẫn lồng ghép các nội dung về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tinh thần tự học, tích cực học tập suốt đời trong chương trình giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên hằng năm và trong các hoạt động rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực và xây dựng các mô hình học tập thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

- Rà soát, hoàn thiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tài năng; chính sách bồi dưỡng nhân tài nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước.

- Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị học tập đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí tỉnh học tập, thành phố học tập dành cho Việt Nam; tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

- Đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở; chú trọng phát triển giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện Việt Nam; chủ động tích cực hội nhập quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo của nước ngoài có uy tín và các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu. Tăng cường công tác quản lý đối với các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, các cơ sở GDĐT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động tư vấn du học.

- Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu và vận động chính sách đối với lĩnh vực học tập suốt đời; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới