A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến của bộ tài chính về chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo: Đề nghị tiếp tục thực hiện

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. tại Điều số 76 của Luật quy định “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”. Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)”, tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo)

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 1/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ; không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 2528/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/7/2020 gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Trong văn bản phúc đáp (số 8992/BTC-HCSN ngày 27/7/2020) , Bộ Tài chính đề nghị Bộ GDĐT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực.  Theo đó tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ- CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ GDĐT nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới