A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Từ ngày 01 tháng tháng 7 năm 2020, Luật Giáo dục 2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này: “Tài liệu giáo dục địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt" và tại khoản 4 Điều 32 quy định: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.” Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương với những nội dung quy định cụ thể:

Về Hội đồng thẩm định tài liệu:

1. Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được thành lập theo cấp học.

2. Gồm: cán bộ quản lí và chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lí, giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông; nhà khoa học; người tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghệ nhân; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng là giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Về Tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng thẩm định:

1. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng theo quy định tại khoản 5 Điều này hoặc vì lí do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn phụ trách giáo dục phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư kí Hội đồng là chuyên viên phòng chuyên môn phụ trách giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Uỷ viên Hội đồng là giáo viên có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với nội dung giáo dục địa phương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, có thời gian giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông ít nhất 05 (năm) năm; cán bộ quản lí, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông; nhà khoa học, người tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghệ nhân am hiểu về nội dung giáo dục địa phương; đại diện sở, ban, ngành của địa phương.

5. Người tham gia biên soạn tài liệu được tổ chức thẩm định, không tham gia Hội đồng.

Về Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Căn cứ tiêu chí thẩm định tài liệu quy định tại Điều 3 của Thông tư này, quy định cụ thể tiêu chí thẩm định theo cấu trúc và nội hàm của từng tiêu chí, phù hợp với đặc điểm của địa phương và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định cụ thể về chế độ làm việc, bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định hiện hành.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

4. Gửi tài liệu, hồ sơ biên soạn, hồ sơ thẩm định về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phê duyệt.

Về Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tham mưu xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể từng tiêu chí thẩm định quy định tại Điều 3 của Thông tư này phù hợp với đặc điểm của địa phương.

2. Đề xuất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức thẩm định.

 3. Là đơn vị tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Từ ngày 16 tháng 5 năm 2020 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, cá nhân./.    


Tác giả: Ngô Thúy Anh
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới