Ngành giáo dục tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Ngành giáo dục tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Ngày 08/6/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục với các nội dung chính như sau:

Trợ cấp thôi việc của viên chức từ ngày 01/7/2020

Trợ cấp thôi việc của viên chức từ ngày 01/7/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo nội dung của Luật (sửa đổi) trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi, cụ thể:

Dự thảo Thông tư sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

Dự thảo Thông tư sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Văn bản mới