Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế Mới

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phù Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế với các nội dung chính sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3281/BGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục

Sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục

Ngày 25/8/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Ngọc Thưởng đã ký ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc  sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo với một số nội  dung chính như sau:

Ý kiến của bộ tài chính về chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo: Đề nghị tiếp tục thực hiện

Ý kiến của bộ tài chính về chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo: Đề nghị tiếp tục thực hiện

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. tại Điều số 76 của Luật quy định “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ”. Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)”, tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo)

Một số nội dung cần biết về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Một số nội dung cần biết về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Khái quát về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật căn cước công dân). Chủ tịch nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 công bố Luật căn cước công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Văn bản mới