Triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Mới

Với mục đích xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, để làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập; huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 278/KH-UBND, ngày 23/11/2020 để triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường  năm học 2020 – 2021

Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-PTP-PGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2020 của Phòng Tư pháp và Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng về việc Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường THCS năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng đã đến các trường THCS trong huyện thực hiện “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”.

Huyện Hồng Ngự: Tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm học 2020-2021

Huyện Hồng Ngự: Tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm học 2020-2021

Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về các loại tội phạm và nhất là tình trạng bạo lực học đường. Từ ngày 28/10 – 04/11/2020, tại 11 trường THCS, TH-THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tư pháp và Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường .

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Văn bản mới