Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mới

Theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân thì mức giảm trừ gia cảnh mới được chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; Mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng; Mức giảm trừ gia cảnh mới này, người nộp thuế sẽ được tính từ thời điểm ngày 1/1/2020 khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử Mới

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được công bố, phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII lĩnh vực giáo dục và đào tạo được khẳng định: “…Các lĩnh vực xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ” nhưng : “ … Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ”.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông (THPT); Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Một số nội dung về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Một số nội dung về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử là phương thức quan trọng để Nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là các quyền chính trị cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Mẫu Căn cước công dân mới

Mẫu Căn cước công dân mới

Ngày 23/01/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân. Thông tư số 06/2021/TT-BCA gồm 05 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2021.

Mức xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định  về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng

Mức xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng như sau:

Mức xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Mức xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Văn bản mới