A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo (lần 2) Thông tư Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo với một số nội dung chính:

1.  Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

2. Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

3. Sử dụng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học và bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

4. Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo để tổng hợp. Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp với phòng nội vụ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân (UBND) huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND huyện) phê duyệt thực hiện.

Nội dung Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo: Số lượng, danh sách giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc đối tượng quy định tại Thông tư này; Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp đối với giáo viên, cán bộ quản lý thuộc đối tượng quy định tại Thông tư này; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch.

5. Trách nhiệm thực hiện

Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Thông tư này; Các đơn vị khác thuộc Bộ GDĐT phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, giám sát việc triển khai Thông tư này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch; Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

UBND huyện phê duyệt kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; bố trí, sắp xếp sử dụng nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn đúng mục tiêu, kế hoạch; Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Sở GDĐT phối hợp với UBND huyện chỉ đạo phòng GDĐT, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; cập nhật, báo cáo Bộ GDĐT kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu; Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Phòng GDĐT chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền;  Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo trình UBND huyện phê duyệt thực hiện; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Các cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo: Theo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn đào tạo của giáo viên MN, TH, THCS xác định, lập danh sách và đề xuất phương án sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; Tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các khóa bồi dưỡng theo quy định./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới