Sáp nhập, chia tách trường THPT

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 20 ngày, Ủy ban nhân dân Tỉnh 20 ngày)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định của UBND Tỉnh

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký sáp nhập, chia, tách trường THPT gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hổ sơ đầy đủ, hợp lệ, phù hợp thực tế và đúng quy định của pháp luật thì đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nếu xét thấy không đúng quy định, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định sáp nhập, chia, tách.

Bước 4. Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường; 
b) Đề án sáp nhập, chia, tách trường; 
c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; 
d) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

+ Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.