Sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể Trung tâm GDTX cấp huyện và cấp tỉnh

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Đối với hồ sơ sáp nhập, chia tách nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính; Hồ sơ đình chỉ và giải thể thực hiện tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp.

Thời hạn giải quyết

30 ngày (Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày, Uỷ ban nhân dân Tỉnh: 10 ngày).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đối với hồ sơ sáp nhập, chia tách nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Hồ sơ đình chỉ và giải thể thực hiện tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Số 38/2005/QH11,Luật Giáo dục.

2. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động TTGDTX.

3.Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm GDTX.

4. Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội Vụ
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi Tờ trình, phương án về việc sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm. 

Bước 2. Sở GDĐT phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3. Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

Bước 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể.
b) Phương án sáp nhập, chia tách hoặc văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động, giải thể. 
c) Văn bản thống nhất của uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Biên bản kiểm tra

+ Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh