Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân được biết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, lập hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở phối hợp thẩm định về điều kiện hoạt động theo Điều 4,5,6, Chương II của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 4. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trong đó cam kết với chính quyền địa phương nơi tổ chức hoạt động về thực hiện các quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.
b) Giấy phép đăng ký kinh doanh. 
c) Lý lịch trích ngang người tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 
d) Danh sách trích ngang kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên và báo cáo viên (Mẫu 1).
e) Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu (Mẫu 2).
f) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện; mức thu học phí được quy định tại Điều 6 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form11.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Điều 4, 5, 6, Chương II của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo