• Các văn bản hướng dẫn
  | Quản trị viên | 86 lượt tải | 0 file đính kèm
  01. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT _ Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học02 .Công văn 5432/BGDĐT-QLCL _Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, đánh giá ngoài trường phổ thông 
 • Các biểu mẫu
  | Quản trị viên | 93 lượt tải | 0 file đính kèm
  • 05a - Phụ lục 6 - Bìa báo cáo tự đánh giá.• 05b - Phụ lục 6 - Bìa báo cáo tự đánh giá.• Phụ lục 4 - Danh mục mã minh chứng. 
 • Tài liệu
  | Quản trị viên | 86 lượt tải | 0 file đính kèm
  01 . Tài liệu đánh giá trường tiểu học02. Gợi ý xác định nội hàm, tìm thông tin minh chứng